P.W. BIBMOT BIK SP. J.

Usługi Finansowe

  1. KREDYT
  2. LEASING
  3. UBEZPIECZENIA
  4. O NAS

KREDYT STANDARDOWY

Rozważasz zakup samochodu Renault? To takie proste z naszym finansowaniem.

 

Kredyt standardowy umożliwia dopasowanie wysokości raty miesięcznej do domowego budżetu w zależności od poziomu wpłaty własnej i okresu kredytowania. Jest to kredyt o klasycznym systemie spłat rat miesięcznych i okresie kredytowania nawet do 96 miesięcy. Kredyt standardowy to ponadto: finansowana opłata przygotowawcza i ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt”.

 

Do zawarcia umowy w przypadku klientów indywidualnych wystarczy:
1. Dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokument potwierdzający źródło i wysokość średnich
dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy.

 

W przypadku przedsiębiorców:
1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki:
dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
4. NIP oraz REGON.

 

Oprócz wartości samochodu kredytem możemy również objąć:
- Dodatkowe wyposażenie montowane przy zakupie samochodu
- Ubezpieczenie komunikacyjne w Programie Renault-Allianz lub Renault-PZU
- Przedłużoną gwarancję Formuła Non Stop
- Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu – GAP

LEASING

Rozważasz wybór samochodu dla Twojej Firmy? Pomyśl o gamie samochodów Renault

 

Wystarczy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault i skorzystać z bogatej oferty leasingu RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

 

Z pewnością będzie to korzystne dla Twoich interesów, a przecież niezawodny i bezpieczny środek transportu to podstawa dobrego funkcjonowania każdej Firmy.

 

Atrakcyjne warunki Leasingu Renault

 

1.Leasing Renault oferuje wiele możliwości wyboru okresu leasingu i wysokości opłaty wstępnej:
- opłata wstępna od 0%
- okres leasingu od 24 do 60 miesięcy
- równe raty leasingowe

 

2. Samochód jest ubezpieczony równocześnie z zawarciem umowy leasingu. Koszt ubezpieczenia w Pakiecie Renault-Allianz Polska jest rozłożony
na miesięczne, nieoprocentowane raty, a stawka ubezpieczenia już od 4.8% ceny samochodu.

 

Minimum zabezpieczeń, minimum formalności

 

1.Minimum zabezpieczeń

2.Prosta i krotka procedura zawarcia umowy leasingowej

3.Wszelkie formalności i koszty związane z rejestracją Pojazdu po stronie Firmy Leasingowej

4.Samochód, Finansowanie i Ubezpieczenie - wszystko załatwiane jest na miejscu w Salonie Partnera Renault

BEZPIECZNE FINANSOWANIE

 

"RCI-BEZPIECZNY KREDYT", "BEZPIECZNY LEASING"

Chcesz się czuć bezpiecznie?

 

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie – MetLife S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych i leasingowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu lub rata czynszu leasingowego zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. 
z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 

Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

• ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w kredycie lub nie przekroczyła 60 lat
w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w leasingu
• osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca ( lub wskazana przez kredytobiorcę – osobę prawną), leasingobiorca (lub została wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą)
• podpisała deklarację przystąpienia do umowy

 

Ochrona dla kredytobiorcy to m. in:

• całkowita spłata salda zadłużenia z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy** lub jego śmierci bądź

• spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do dotychczasowej pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***

 

Ochrona dla leasingobiorcy to m.in..:

• spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami (gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
• spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego
na skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

 

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Tel. 22 456 42 34, 22 456 42 40

 

*Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „RCI-Bezpieczny Kredyt”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

 

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać z Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Leasing”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.


** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.


*** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.
MetLife S.A. Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo na Życie i Reasekuracji S.A., ul. Przemysłowa26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego: 11 000 000, 00 złotych, wpłacony w całości.

 

 
 
 

 

UTRATA PRACY* / BEZPIECZNE RACHUNKI

Czy kupując samochód musisz myśleć o ryzyku?

 

Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie RCI Bezpieczny Kredyt, dajemy również możliwość skorzystania z ubezpieczenia od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki.

Zwykle jest tak, że raty kredytu spłacasz ze swojej pensji. Kiedy stracisz pracę znikną środki, którymi spłacasz kredyt. Z ubezpieczeniem od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki w takiej sytuacji, możesz być spokojny ponieważ dla klientów zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż okres kredytu, przewidzieliśmy wypłatę świadczenia w razie bezrobocia:*

 

- Maksymalny okres spłaty obejmuje 12 miesięcy, 
- Maksymalna wartość spłacanej raty to 3.500 zł miesięcznie.

 

* utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

 

... a dla osób zatrudnionych na czas określony krótszy niż okres kredytu oraz otrzymujących dochód z innych źródeł niż umowa o pracę pomożemy w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

W jaki sposób pomagamy klientowi znajdującemu się w szpitalu na skutek wypadku?
Otóż maksymalnie przez okres 6 miesięcy "ubezpieczenie zwraca" klientowi będącemu w szpitalu opłaty domowe**.

 

** opłaty domowe są rozumiane jako: czynsz, gaz, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, usługi wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości, abonament za TV i Internet, miejsce postojowe lub parkingowe.

 

Zakres Ubezpieczenia „Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki” stanowią jeden pakiet i w przypadku świadczenia występują wymiennie w zależności od statusu zatrudnienia.

 

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW „Ochrona Zarobków” a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

 

 
 
 

 

UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP LEASING

Aby w pełni poczuć się bezpiecznie.

 

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej klientom Renault, we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A., przygotowaliśmy atrakcyjne ubezpieczenie GAP ‘RTI’ (zwrot do wartości fakturowej) oraz GAP ‘SF’ (GAP finansowy).

 

GAP FINANSOWY (SF) 

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:
   ograniczenie straty finansowej 
   niski koszt 
   szybka wypłata odszkodowania. 

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu.

Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy! 

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł. 

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu. 

Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy: 
1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu, 
2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu

GAP FAKTUROWY (RTI)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Wartość początkowa pojazdu nowego - wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego - wartości rynkowa w dniu zakupu.

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto: 
   ograniczenie straty finansowej 
   niski koszt 
   szybka wypłata odszkodowania. 

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu. Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy! 

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł. 

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu. 

Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:
1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu, 
2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu.

KIM JESTEŚMY

 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (do 31 stycznia 2013 roku działający pod nazwą RCI Bank Polska S.A.) oraz RCI Leasing Polska
Sp. z o.o. (d. Renault Credit Polska Sp. z o.o.) są częścią międzynarodowej Grupy RCI Banque, finansowego ramienia Grupy Renault, obecnego
w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, oferującego szeroką gamę produktów w zakresie finansowania zakupu samochodów oraz usług.

 

W Polsce jesteśmy obecni od 1998 roku w zakresie usług leasingowych, a od czerwca 2006 uzupełniliśmy naszą ofertę o pełną gamę produktów kredytowych oferowanych na zakup pojazdów.

 

Naszą ofertę finansową adresujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm. Na bieżąco opracowujemy nowe, innowacyjne produkty finansowe i usługi, aby nic nie mogło stanąć na drodze do radości i satysfakcji płynącej z jazdy samochodem naszej marki.

 

W celu zapoznania się ze szczegółami ofert zapraszamy do Autoryzowanych Partnerów Renault.

 

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000430770, NIP 1080013412

 

RCI Banque S.A.
14 Avenue du Pave Neuf, 93168 Noisy le Grand CEDEX, FRANCJA
Rejestr Handlowy i Spółek w Bobigny, R.C.S. Bobigny B 306 523 358
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony

 

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000021796, NIP 5212924579
Wysokość kapitału zakładowego: 69.500.000,00 PLN